ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - 1+2 H E A L TH

Μετάβαση στο περιεχόμενο
F O O D

______________ Λ  Ι  Σ  Τ  Α    Γ  Ι  Α    Τ  Ρ  Ο  Φ  Ι  Μ  Α ______________  
Αν είναι δυνατόν χρησιμοποιούμε βιολογικά προϊόντα 
*Μπορούμε να το φτιάξουμε στο σπίτι.

Λ  Ι  Π  Α  Ρ  Α
ΑΥΓΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & 
"ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ"

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΚΡΕΑΣ  - ΨΑΡΙ
Ε λ α ι ό λ α δ ο
Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο, ψυχρής έκθλιψηςσε σκούρα μπουκάλια  

Ε λ α ι ό λ α δ ο
σε σκούρα μπουκάλια
                   Β ο ύ τ υ ρ ο
Βιολογικό, 100% βούτυρο, από ζώα ταϊσμένα με γρασίδι.
                       G h e e
            Λ ά δ ι   κ α ρ ύ δ α ς
Βιολογικό, ωμό, παρθένο, ψυχρής έκθλιψης, μέσα σε γυαλί
Β ο ύ τ υ ρ ο   α μ υ γ δ ά λ ο υ
Βιολογικό αν είναι δυνατόν, από λευκά αμύγδαλα, ωμό, μέσα σε γυαλί.activated (or raw sprouted)

Β ο ύ τ υ ρ ο  κ ά σ ι ο υ ς
Λ ι ν έ λ α ι ο
Ωμό, ψυχρής έκθλιψης, αν είναι δυνατόν βιολογικό, σε σκουρόχρωμα αδιαφανή μπουκάλια.
Α υ γ ά
Βιολογικά, ελευθέρας βοσκής
Γ ά λ α   
χωρίς γλυκαντικά, χωρίς καραγενάνη ή άλλα πρόσθετα, αν γίνεται ωμό και όχι παστεριωμένο.
Γ ά λ α   κ α ρ ύ δ α ς
Γ ι α ο ύ ρ τ ι*
Τ  υ  ρ  ί
Κ  ο  τ  ό  π  ο  υ  λ  ο
Βιολογικό ή ελευθέρας βοσκής 
Ψ  ά ρ  ι 
Φρέσκο, πελαγίσιο και αν δεν γίνεται βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας.
Καλής ποιότητας κατεψυγμένο ψάρι. Όλα aπό άνθρωπο που εμπιστευόμαστε.

Γ  α  ρ  ί  δ  ε  ς
Φρέσκες ελληνικές ελεύθερης αλιείας ή κατεψυγμένες. Όχι καθαρισμένες και προ βρασμένες. Από μαγαζί που εμπιστευόμαστε.
Κ ό κ κ ι ν ο   κ ρ έ α ς
Βιολογικό (πιστοποιημένο).
Όχι επεξεργασμένο, από ζώα που έχουν μεγαλώσει  με φυσικό τρόπο, ταϊσμένα με γρασίδι.
Κ ό κ α λ α   γ ι α   ζ ω μ ό
Τ  ό  ν  ο  ς    σ  ε    γ  υ  α  λ  ί


ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΡΥΖΙ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΨΩΜΙ

Z  Y  M  E  Σ

Γ  Ε  Υ  Σ  Η
Κ ι ν ό α
Ζ υ μ α ρ ι κ ά
B r o w n   r i c e   p o p s
Κ α σ τ α ν ό ρ ύ ζ ι
S o b a n o o d l e s
Ν ι φ ά δ ε ς β ρ ώ μ η ς
Ψ ω μ ί
Ρ υ ζ ο γ κ ο φ ρέ τ ε ς
Α λ ε ύ ρ ι   α μ υ γ δ ά λ ο υ
Αλεύρι από καστανό ρύζι
Α λ ε ύ ρ ι   φ α γ ό π υ ρ ο υ
Μ α γ ε ι ρ ι κ ή  σ ό δ α
B a c i n g    p o w d e r
M η λ ό ξ υ δ ο
Μ ο υ σ τ ά ρ δ α
Σ ο κ ο λ ά τ α
Nutritional yeast
Π ρ ο ϊ ό ν τ α  ν τ ο μ ά τ α ς
Κ α κ ά ο  σ κ ό ν η
M  i  s  o
Cacao nibs
Ξ ύ δ ι   ρ υ ζ ι ο ύ
K e t c h u p


Ξ Η Ρ Ο Ι  Κ Α Ρ Π Ο Ι - Σ Π Ο ΡΟ Ι
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

Ντουλάπι με ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Π   Ο   Τ   Α
Α μ ύ γ δ α λ α
Κ ά σ ι ο υ ς
Λ ε υ κ ά α μ ύ γ δ α λ α
Κ α ρ ύ δ ι αC h i a s e e d s

Σ ο υ σ ά μ ι

Λ ι ν α ρ ό σ π ο ρ ο ςΣ τ α φ ί δ ε ς

Χ ο υ ρ μ ά δ ες

G o g i   b e r r i e s


Α λ ά τ ι
Λ ο β ο ί   β α ν ί λ ι α ς
Μ α σ τ ί χ α   Χ ί ο υ
Aποξηραμένo κόκκινο τσίλι
Μ α ύ ρ ο π ι π έ ρ ι
Ξ ε ρ ή   δ ά φ ν η
Ε κ χ ύ λ ι σ μ α   β α ν ί λ ι α ς
Κ ο υ ρ κ ο υ μ ά ς
Κ α ν έ  λ α
Ζ ε λ α τ ί ν η


Ν  ε  ρ  ό 
Π ρ ά σ ι ν ο   τ σ ά ι
Χ υ μ ο ί
Κ α φ έ ς
Χ α μ ο μ ή λ ι
Κ ρ α σ ί
Τ ί λ ι ο
Τ σ ά ι


Ο   Σ   Π   Ρ   Ι   Α
ΦΥΣΙΚΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ
S U P E R   F O O D S
Φ α κ έ ς
Ρ ε β ύ θ ι α
Φ ά β α
Φ α σ ό λ ι α


Μ έ λ ι
Σ τ έ β ι α
Χ ο υ ρ μ ά δ ε ς
 Σ ι ρ ό π ι   σ φ ε ν δ ά μ ο υ


Κ  α  κ  ά  ο    σ  κ  ό  ν  η
B  e  e    p  o  l  l  e  n
C  h  i  a    s  e  e  d s
M  a  c  a
A  c  a  i
G  o  j  i    b  e  r  r  i  e  s


ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κ ρ ε μ μ ύ δ ι α
Σ κ ό ρ δ α
Π α τ ά τ ε ς
Γ λ υ κ ο π α τ ά τ ε ς
G i n g e r
K ο υ ρ κ ο υ μ ά ς
Κ α ρ ό τ α
C e l e r y
Π α ν τ ζ ά ρ ι α
Ν τ ο μ ά τ ε ς/Ν τ ο μ α τ ί ν ι α
Α γ γ ο ύ ρ ι α
Μ π ρ ό κ ο λ ο/Κ ο υ ν ο υ π ί δ ι
Α ρ α κ ά ς
Σ π α ν ά κ ι
Μ α ρ ο ύ λ ι
Π ι π ε ρ ι έ ς
Κ α υ τ ε ρ έ ς π ι π ε ρ ι έ ς
Κ ο λ ο κ ύ θ αΠ ο ρ τ ο κ ά λ ι α/Μ α ν τ α ρ ί ν ι α

Μ ο ύ ρ α
Α β ο κ ά ν τ ο
Μ ή λ α
Κατεψυγμένα μ ο ύ ρ α
Λ ε μ ό ν ι α
Φ ρ ά ο υ λ ε ς


ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ*
Εποχής
Από τοπικούς παραγωγούς & λαϊκές αγορές
Βιολογικά
Όχι μέσα σε πλαστικές συσκευασίες

ΤΡΩΜΕ*
Απ' όλα τα χρώματα
Όχι τα ίδια κάΘε μέρα
Τα μαγειρεύουμε με μικρή επεξεργασία

*όσο είναι δυνατόν

ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Δεν τρώμε πολύ μεγάλη ποσότητα,
περιέχουν"ζάχαρη".

Τα φρούτα δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν τα λαχανικά.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Αν έχουμε κάποια δυσανεξία τα αντικαταθηστούμε με μη ζωικά προϊόντα.
Αν είναι δυνατόν αγοράζουμε βιολογικά, από ζώα βιολογικής εκτροφής.
Οπωσδήποτε γαλακτοκομικά με όλα τα λιπαρά (όπως είναι στην πιο φυσική τους μορφή).

ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Τα φτιάχνουμε μόνοι μας στο σπίτι ή τα αγοράζουμε με όσο δυνατόν λιγότερα πρόσθετα και γλυκαντικά.

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ
Ποτά πιο κοντά στη φυσική τους μορφή.
Χωρίς πρόσθετα, συντηρητικά, τεχνητά αρώματα και γλυκαντικά
Καταργούμε τα αναψυκτικά.
Καταργούμε όσο γίνεται το νερό μέσα σε πλαστικά μπουκάλια

ΠΙΝΟΥΜΕ
Ποτά με μικρή περιεκτικότητα σε "ζάχαρη", (φυσική ή τεχνητή).
Κανένα ποτό δεν πρέπει να αντικαθιστά τελείως το καθαρό νερό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ
Αγοράζουμε πάντα ωμούς και ανάλατους.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ
Αγοράζουμε πάντα χωρίς χρώμα(!) και οπωσδήποτε χωρίς ζάχαρη, σιρόπι ή άλλο γλυκαντικό.
Οπωσδήποτε χωρίς διοξείδιο του θείου.(Χρησιμοποιείται για να διατηρήσει το χρώμα στα αποξηραμένα φρούτα). 


Επιστροφή στο περιεχόμενο