ΣΥΣΚΕΥΕΣ - 1+2 H E A L TH

Μετάβαση στο περιεχόμενο
F O O D > Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ > ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  Σ    Υ    Σ    Κ    Ε    Υ    Ε    Σ 
Κουζινομηχανή
Μπλέντερ
Juicer

Συσκευή αργού μαγειρέματος
Κ ο υ ζ ι ν ο μ η χ α ν ή
Μ π λ έ ν τ ε ρ
Α π ο χ υ μ ω τ ή ς
Συσκευή αργού μαγειρέματος 
Yogurt maker
Digital thermometer
Μπλέντερ χειρός/ράβδος
Electronic Scale
Γ ι α ο υ ρ τ ο μ η χ α ν ή
Θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο
Μπλέντερ χειρός/ράβδος 
Ζ υ γ α ρ ι ά
Stand Mixer
Hand mixer

Nut milk maker
Μ  ί  ξ  ε  ρ
Μ ί ξ ε ρ   χ ε ι ρ ό ς
Αποξηραντής τροφίμων
Συσκευή για γάλα αμυγδάλου
Επιστροφή στο περιεχόμενο